"; اطلاعيه:درباره ‌فهرست ‌اسامي معرفي‌شدگان‌ چند برابر ظرفيت‌ كنكور – هفیان – دانلود آهنگ فیلم رمان عاشقانه

اطلاعيه:درباره ‌فهرست ‌اسامي معرفي‌شدگان‌ چند برابر ظرفيت‌ كنكور

اطلاعيه:درباره ‌فهرست ‌اسامي معرفي‌شدگان‌ چند برابر ظرفيت‌ كنكور

ضمن عرض تبريك و آرزوي توفيق براي كليه داوطلبان گرامي آزمون سراسري سال 1389، توجه آندسته از داوطلباني كه اسامي آنان در رديف معرفي ‌شدگان چند برابر ظرفيت هر يك از رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي شامل: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)- دانشگاه شهيدمطهري- دانشگاه مذاهب اسلامي – دانشگاه صنعتي مالك ‌اشتر- دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري- دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران- دانشكده پيراپزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران- بورسيه رشته‌هاي پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي دانشگاه علوم پزشكي ارتش ‌جمهوري ‌اسلامي‌ ايران در دانشگاههاي علوم پزشكي كشور- دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌ا…(عج)- مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي سوره- دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه و همچنين رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه امام ‌صادق(ع) قرار گرفته اند ‌،به مفاداين اطلاعيه معطوف مي‌دارد:

روش گزينش رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص (به جز رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه امام صادق«ع» )

– گزينش چندبرابرظرفيت معرفي ‌شدگان باتوجه به شرايط وضوابط آزمون سراسري سال1389، در هر گروه آزمايشي از بين علاقه منداني كه با اطلاع از شرايط و ضوابط اختصاصي هر رشته با علامتگذاري مورد يا موارد به صورت اينترنتي در سايت سازمان ازتاريخ 6/4/89 تا15/4/1389 علاقه‌مندي خود را به رشته يا رشته‌هاي مذكور مشخص و حد ‌نصاب نمره علمي لازم را احراز نموده‌اند ، براساس نمره كل حاصل از آزمون عمومي، اختصاصي ومعدل و با توجه به سهميه و درصد جنس ، در هريك از رشته‌هاي فوق ، انجام و فهرست اسامي معرفي‌شدگان هر رشته تا چند برابر ظرفيت مورد نياز هر مؤسسه استخراج شده است .
2- معرفي‌شدگان هر رشته لازم است براساس برنامه زماني مندرج در اين اطلاعيه براي شركت در مراحل مختلف مصاحبه و معاينه و يا ساير مراحل گزينش رشته‏هاي مربوط‌ ، در تاريخهاي تعيين شده با به همراه داشتن مدارك مورد نياز به محل ذيربط مراجعه نمايند .
3- كليه معرفي‌شدگاني كه فهرست اسامي آنان براي مصاحبه ، معاينه و يا ساير مراحل گزينش هريك از رشته‌هاي فوق در سايت سازمان اعلام گرديده است (به استثنائ معرفي شدگان دررشته هاي موسسات مندرج درتبصره2 ذيل) بايد به هنگام انتخاب رشته يكي از 9 اولويت اول آنان (قبل از اولويت دهم) كد رشته مورد مربوط (رشته‌اي كه در آن معرفي شده‌اند) باشد ، در غير اين صورت كد رشته مذكور حذف خواهد شد. بديهي است كد رشته تحصيلي مذكور كه بعد از اولويت نهم انتخاب شده باشد ، حذف و در مقابل ستون مربوط به نتيجه مندرج در كارنامه نهايي آزمون آنان عدد (1) به معني عدم رعايت ضوابط ازسوي داوطلب درج مي‌گردد .
تبصره 1- داوطلباني كه علاقمندي خود را به دو مورد و يا دو رشته نشان داده‌اند و فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‌ شدگان دو مورد و يا دو رشته در سايت سازمان درج شده است ‌، بايد به هنگام انتخاب رشته ، كد رشته‌هاي مذكور را قبل از اولويت دهم (تا اولويت نهم) انتخاب نمايند ، در غير ‌اين صورت كد رشته‌هاي انتخابي مذكور حذف خواهد شد .
تبصره 2- داوطلباني كه در رديف معرفي‌ شدگان رشته‌‌هاي‌ تحصيلي دانشگاه مذاهب اسلامي ، دانشگاه صنعتي مالك اشتر ، دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري و رشته‌هاي ‌تحصيلي دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم قرار گرفته‌اند در زمان انتخاب رشته لازم است كد رشته‌هاي مذكور را از اولويت اول تا اولويت سي‌ام در هر اولويتي كه تمايل داشته باشند، انتخاب نمايند. بديهي ‌است‌ كد ‌رشته‌ تحصيلي ‌مذكور‌ كه بعد ‌از ‌اولويت‌ سي‌ام انتخاب ‌شده ‌باشد، حذف و در مقابل ستون مربوط به نتيجه مندرج در كارنامه نهايي آزمون آنان عدد (1) به معني عدم رعايت ضوابط ازسوي داوطلب درج مي‌گردد .
4- درگزينش نهايي هر رشته منحصراً كساني ازسوي اين سازمان پذيرش خواهند شد كه برابر برنامه زماني در مصاحبه ، معاينه و يا ساير مراحل گزينش اين اطلاعيه شركت و در اين مرحله موفق شده باشند و صلاحيت عمومي آنان نيز توسط هيأت مركزي گزينش ذيربط تائيد شده باشد و ضوابط انتخاب رشته فوق را رعايت نموده و همچنين حد نصاب نمره علمي نهايي براي هر رشته را كسب نمايند فهرست پذيرفته شدگان نهايي اين قبيل رشته ها به همراه اعلام نتايج رشته‌هاي متمركز اعلام خواهد شد.
تذكرات خيلي مهم :
الف- داوطلباني‌ كه با انتخاب مورد يا موارد (حداكثر 2 مورد) ، علاقمندي ‌خود را به ‌انتخاب ‌رشته يا‌ رشته‌هاي ‌فوق نشان‌ داده‌اند و ‌فهرست ‌اسامي ‌آنان جزو‌ معرفي‌ شدگان‌ رشته ‌يا‌ رشته‌هاي ‌مذكور نمي‌باشد، مردودعلمي درمرحله چندبرابرظرفيت بوده ومجاز ‌به ‌انتخاب ‌رشته‌ يا‌ رشته‌هاي ‌تحصيلي ‌مربوط نخواهند ‌بود.
ب- انتخاب‌ رشته‌هاي ‌تحصيلي به صورت اينترنتي در سايت سازمان به نشاني www.Sanjesh.org انجام مي‌پذيرد ، لذا ‌به ‌آن‌ دسته‌ از داوطلبان معرفي شده چند برابر ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص توصيه مي‌گردد كه در موعد مقرر با رعايت ضوابط و شرايط اعلام شده نسبت به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي خود به صورت اينترنتي در سايت سازمان اقدام نمايندوبه درخواست هاي غيراز روش اينترنتي ترتيب اثرداده نمي شود.
د- معرفي داوطلبان به عنوان چند برابر ظرفيت ، به منزلة قبولي درموسسات آموزش عالي نمي‌باشد كليه‌ معرفي ‌‌شدگان‌ لازم‌ است‌ براي‌ انجام‌ مصاحبه ، معاينه و آزمون علمي و يا مراحل مختلف‌ گزينش‌ در تاريخهاي‌ مقرر به‌ آدرس‌ تعيين‌ شده‌ از طرف مؤسسات مراجعه‌ نمايند. بديهي‌ است‌ عدم‌ مراجعه‌ داوطلبان‌ براي‌ انجام‌ مراحل‌ فوق به‌ منزلة‌ انصراف‌ قطعي‌ از گزينش‌ در رشته‌ يا رشته‌هاي‌ ذيربط تلقي‌ خواهد شد و اين فرصت قابل تمديد و يا تكرار نمي باشدو يا برگزاري آن بصورت انفرادي براي هيچ داوطلبي و تحت هيچ شرايطي ميسرنمي‌باشد.
ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند سوالات خود را با شماره‌ تلفنهاي‌ 9-88923595 (كد 021) ، يا بخش پاسخگويي اينترنتي سايت سازمان به نشاني www.Sanjesh.org در ميان بگذارندو از مراجعه حضوري به اين سازمان خودداري فرمايند.

برنامه زمان ، مكان و مدارك‌ لازم براي مراجعه معرفي ‌‌شدگان رشته‌هاي‌‌‌ تحصيلي ‌داراي‌‌ شرايط‌‌ خاص كليه دانشگاهها‌ و مؤسسات آموزش‌ عالي

1- معرفي ‌شدگان‌ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) :
داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌ تحصيلي كارشناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) اعلام گرديده ‌، لازم ‌است‌ حداكثر تا تاريخ 31/5/89 ، براي تكميل فرم مربوط و دريافت اطلاع بيشتر به يكي از سايت هاي مؤسسه به نشاني www.qabas.net وياwww.ikdu.ir مراجعه نمايند. لازم به ذكر است كه پذيرش دراين مؤسسه ، منوط به تكميل فرم مصاحبه و تطابق با ضوابط داخلي مؤسسه مي‌باشد. داوطلبان براي كسب اطلاعات بيشتر نيز مي‌توانند با شماره تلفنهاي 5-2908193 (كد 0251) تماس حاصل ‌نموده و يا با پست الكترونيكي [email protected] مكاتبه نمايند.
2- معرفي ‌شدگان‌ رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه شهيدمطهري:
داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه شهيدمطهري اعلام گرديده ‌، لازم ‌است‌ براي دريافت كارت ورود به جلسه آزمون‌ اختصاصي دانشگاه به سايت اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org از تا ريخ20/5/89 لغايت 22/5/89 مراجعه نمايند ضمناً آزمون اختصاصي مذكور در روز چهارشنبه مورخ 27/5/89 به نشاني مندرج دركارت وبراساس استان محل اقامت داوطلبان به شرح مكان حوزه هاي برگزاري ذيل مي باشد.
الف‌- كليه داوطلبان خواهر استانهاي خراسان (شمالي ، جنوبي و رضوي) ، گلستان و مازندران به نشاني: مشهد ـ بلوار هفده شهريور ـ هفده شهريور جنوبي2- جنب پمپ بنزين مراجعه نمايند. تلفن: 8-3418255 (كد 0511)
ب- كليه برادران‌ و ‌خواهران داوطلب بومي استان سيستان ‌و ‌بلوچستان به ‌نشاني: زاهدان- خيابان دانشگاه- دانشگاه 11- مدرسه عالي شهيد مطهري- واحد زاهدان مراجعه نمايند. تلفن: 2416618 (كد 0541)
ج- كليه داوطلبان‌ خواهر و برادر ‌بومي ‌استانهاي‌ كرمان- يزد- فارس‌- هرمزگان-بوشهر-كهكيلويه و بوير احمد- اصفهان- چهارمحال ‌و بختياري ‌به ‌نشاني ‌يزد- بلوار آزادگان- به طرف ‌فرودگاه- مدرسه عالي ‌شهيد مطهري- واحد يزد مراجعه نمايند. تلفن: 7222855-7225400 ش
د- ساير داوطلبان (داوطلبان ساير استانها) اعم از خواهر و برادر به نشاني‏هاي زير مراجعه نمايند:
برادران : تهران- ميدان بهارستان- دانشگاه شهيدمطهري تلفن: 9-33566166 (كد 021)
خواهران :‌ تهران- ميدان ‌بهارستان- خيابان شهيد مصطفي خميني- نرسيده ‌به ‌چهارراه ‌سرچشمه-‌ كوچه ‌شهيد صيرفي‏پور-‌‌ ‌واحد خواهران‌ دانشگاه شهيدمطهري تلفن: 33112926 – 33916124 (كد 021)
مدارك ‌مورد نياز : الف‌- يك قطعه ‌عكس‌ 4×3 پشت‌ نويسي‌ شده‌. ب‌- اصل‌ شناسنامه‌ وكارت ملي و يك ‌سري روگرفت از ‌تمام صفحات آن.
3- معرفي ‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه مذاهب اسلامي :
داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه مذاهب اسلامي اعلام گرديده ، لازم است براي انجام مراحل مختلف گزينش و آزمون شفاهي با در دست داشتن مدارك مورد نياز و براساس برنامه زماني مندرج در جدول شماره 1 مراجعه نمايند.
مدارك مورد نياز: 1-همراه‌ داشتن اصل‌شناسنامه عكسدار و 2 برگ روگرفت از تمام صفحات. 2- يك برگ تصوير كارت ملي 3-چهار قطعه عكس 4×3جديد پشت‌نويسي شده. 4-اصل مدرك و يا گواهي تاييد‌ شده پايان دوره پيش‌دانشگاهي و گواهي دوره سه ‌ساله‌ و‌ همچنين ريزنمرات ‌دوره سه ساله و پيش‌دانشگاهي و يا ديپلم (نظام ‌قديم) و كارنامه ‌تحصيلي چهارساله ‌دوره‌ دبيرستان. 5-اصل گواهي تائيد ‌شده مبني براعلام معدل‌كل (نظام قديم و نظام جديد). 6-اصل و تصوير دفترچه آماده به خدمت يا گواهي دال بر وضعيت نظام وظيفه (براي برادران). 7-داوطلبان ايثارگرو آزاده در هنگام مراجعه بايد معرفي نامه از بنياد شهيد و امور ايثارگران ويانيروي مقاومت بسيج وياستادامورآزادگان را به همراه داشته باشند. 8-پوشه و فنر پوشه يك عدد.
زمان و شيوه برگزاري آزمون شفاهي: 1- زمان برگزاري آزمون از روز دو شنبه مورخ 18/5/89 لغايت روز سه شنبه مورخ 26/5/89 طبق جدول شماره 1 خواهد بود. 2- آزمون شفاهي شامل مواد امتحاني فرهنگ و معارف اسلامي ، صرف و نحو ، ترجمه متون قرآن ، حديث ، احكام و اطلاعات عمومي خواهد بود.
تذكرات مهم: 1-عدم شركت در آزمون شفاهي، به‌منزلة انصراف از ادامه مراحل گزينش تلقي‌‌شده و هيچ‌گونه حقي براي داوطلب باقي نمي‌ماند. 2-به منظور انجام امور مقدماتي آزمون شفاهي كليه داوطلبان موظفند‌ رأس ‌ساعت 7:30‌صبح ‌در‌ محل ‌دانشگاه ‌حضور ‌يابند. 3- داوطلبان براي اطلاع بيشتر مي‌توانند با شماره تلفنهاي 66465252 – 66407899 (داخلي 409- 116) از ساعت 14 الي 15:30 بعد از ظهر تماس حاصل نمايند.

جدول شماره 1- برنامه زماني شركت در آزمون شفاهي دانشگاه مذاهب اسلامي

استانهاي

جنس

زمان ساعت 17- 8

مكان انجام آزمون شفاهي

كردستان-كرمانشاه-آذربايجان غربي

خواهران

دوشنبه 18/5/89

سنندج –روبروي استانداري-مركز بزرگ اسلامي

كردستان-كرمانشاه-آذربايجان غربي

برادران

سه شنبه 19/5/89

سنندج –روبروي استانداري-مركز بزرگ اسلامي

خراسان رضوي- شمالي- جنوبي
سيستان و بلوچستان

خواهران

دوشنبه 18/5/89

مشهد-خيابان امام خميني- خ امام خميني شماره 14 -جامعه المصطفي

خراسان رضوي- شمالي- جنوبي
سيستان و بلوچستان

برادران

سه شنبه 19/5/89

مشهد-خيابان امام خميني- خ امام خميني شماره 14 -جامعه المصطفي

تهران وسايراستان ها كشور

خواهران

شنبه 23/5/89 و
يك شنبه 24/5/89

تهران –خيابان انقلاب-خيابان فلسطين جنوبي-خيابان روانمهر-پلاك 3

تهران وسايراستان ها كشور

برادران

دو شنبه 25/5/89 و
سه شنبه 26/5/89

تهران –خيابان انقلاب-خيابان فلسطين جنوبي-خيابان روانمهر-پلاك 3

4- معرفي ‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه صنعتي مالك اشتر :
داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي ‏شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي ‌دانشگاه صنعتي مالك ‌اشتر اعلام گرديده ، لازم است ‌براي انجام مراحل مختلف گزينش با دردست داشتن مدارك لازم شامل اصل كارت ملي وشناسنامه عكسدار به ‌همراه سه سري روگرفت كامل از تمام صفحات آن- 6 قطعه عكس 4×3 (گرفته شده در سال جاري با پشت‌نويسي مشخصات)- اصل و روگرفت مدرك وضعيت نظام وظيفه – دارابودن دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت براي متولدين 1369 و قبل از آن- دارابودن گواهي اشتغال به خدمت سربازي براي داوطلبان سرباز- دارابودن كارت پايان خدمت جهت داوطلبان منقضي خدمت «متولدين سالهاي 70 و بعد از آن نيازي به ارائه مدرك نظام وظيفه ندارند»- اصل كارنامه ديپلم متوسطه و پيش دانشگاهي- پرينت كارنامه نتايج علمي داوطلبان آزمون سراسري سال 89- به همراه داشتن مشخصات شناسنامه اي و آدرس و تلفن همه اعضاي خانواده (پدر-مادر-خواهر و برادر)-بهمراه داشتن آدرس محل كار و سكونت ،تلفن و مشخصات عمومي حداقل سه نفر از آشنايان يا دوستان نزديك داوطلب ، الزاماً رأس ساعت 8 صبح روزهاي ‌تعيين ‌شده‌ در جدول شماره 2 به ‌آدرس شاهين‌شهر ‌اصفهان- انتهاي خيابان ‌فردوسي- دانشگاه صنعتي مالك ‌اشترمراجعه نمايند.
تذكر مهم : داوطلباني كه طبق جدول زمانبندي اعلام شده به هر دليلي در تاريخهاي مقرر به دانشگاه مراجعه ننمايند به عنوان منصرف تلقي و به هيچ عنوان از آنان گزينش بعمل نخواهدآمد. ضمناً داوطلبان براي كسب اطلاعات بيشتربراي پاسخگوئي مراحل پذيرش مي‌توانند با شماره تلفنهاي5912251-5912590- و 5912451 (كد 0312)وبراي پاسخگوئي گزينشي با تلفن تماس5912341 (كد 0312) فقط در روزهاي اداري از ساعت 8 صبح الي 15 تماس حاصل نمايند.

جدول شماره 2- برنامه زماني شركت در جلسات مصاحبه رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه صنعتي مالك اشتر

روز

تاريخ

حرف اول نام ‏خانوادگي

دوشنبه

18/5/89

الف – ب – پ – ت- ث

سه شنبه

19/5/89

ج – چ – ح – خ – د – ذ

چهارشنبه

20/5/89

ر- ز – ژ – س – ش- ص – ض- ط – ظ – ع

پنجشنبه

21/5/89

غ – ف – ق – ك – گ – ل

شنبه

23/5/89

م – ن – و – ه‍ – ي

5- معرفي شدگان رشته‌هاي ‌تحصيلي ‌دانشگاه ‌علوم ‌پزشكي ‌ارتش‌ جمهوري اسلامي ايران ، رشته‌هاي تحصيلي كارداني و كارشناسي دانشكده پيراپزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران ، بورسيه‌ رشته‌هاي ‌تحصيلي دانشگاه علوم پزشكي ارتش

داوطلباني‌ كه فهرست ‌اسامي ‌آنان در رديف معرفي‏ شدگان‌ چند برابر‌ ظرفيت هر‌ يك ‌از رشته‌هاي‌ تحصيلي پزشكي و ‌پرستاري ‌دانشگاه ‌علوم ‌پزشكي ‌ارتش‌ جمهوري اسلامي ايران ، رشته‌هاي تحصيلي كارداني و كارشناسي دانشكده پيراپزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران ، بورسيه‌ رشته‌هاي ‌تحصيلي پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي دانشگاه علوم پزشكي ارتش در ساير دانشگاههاي علوم ‌پزشكي‌ كشور اعلام گرديده ، لازم است با در دست داشتن مدارك مورد نياز شامل اصل و 3 نسخه روگرفت از تمام صفحات شناسنامه عكسدار داوطلب- يك سري روگرفت از تمام صفحات شناسنامه پدر و مادر- چنانچه داوطلب متأهل مي‌باشد ، يك سري روگرفت از تمام صفحات شناسنامه همسر- اصل مدرك پايان دوره متوسطه يا گواهي موقت پايان دوره متوسطه با ريز نمرات پايان دوره متوسطه- يك برگ روگرفت مدرك تحصيلي يا گواهي اشتغال به تحصيل در دوره پيش دانشگاهي- اصل و روگرفت مدرك نظام وظيفه (گواهي اشتغال به تحصيل در دوره پيش دانشگاهي يا دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت يا كارت معافيت دائم غير پزشكي تا 22 سال سن ، كارت پايان خدمت تا 24 سال سن، معرفي نامه اعزام به مدارس براي شاغلين در ارتش)- عكس ‌4×3 تمام‌‌ رخ 12 قطعه (در سال جاري گرفته شده باشد)- مشخصات بستگان (پدر ، مادر ، برادران ، خواهران ، پدربزرگ و مادربزرگ)- ارائه اصل گذرنامه (درصورت دارا بودن) – پرينت برگ انتخاب رشته كامل شده و همچنين لباس ‌و‌ كفش ‌ورزشي مناسب (فقط براي آقايان )رأس‌ ساعت 6:30 صبح‌ (ساعت 8 صبح درهاي‌ ورودي بسته خواهد‌ شد) روزهاي ‌تعيين‌ شده براساس جدول شماره 3 به آدرس تهران- ميدان ‌حر- خيابان‌ دانشگاه‌ جنگ- مديريت‌ گزينش‌ و ‌استخدام‌ نزاجا مراجعه ‌نمايند. تلفن ‌تماس‌: 66973146 (كد 021)
نكات مهم : 1-از پذيرش داوطلبان داراي معافيت پزشكي و افرادي كه مدارك بالا را همراه نداشته باشند امتناع مي‌گردد. 2-مراحل گزينش 2 الي 3 روز به طول مي‌انجامد و به علت محدوديت، ورود همراهان به محل پذيرش مقدور نمي‌باشد. 3-داوطلبان توجه داشته باشند كه حتماً كد رشته موردنظر را در برگه انتخاب رشته اينترنتي خود درج نمايند. 4-معرفي‌شدگاني كه در دو كد رشته اعلام تمايل نموده و معرفي شده‌اند، لازم است فقط يك‌بار جهت گزينش مراجعه نمايند و درصورت قبولي در مراحل گزينش براي هر 2 كد رشته قبول منظور مي‌گردند. 5-از آوردن وسائل غيرضروري خودداري گردد.

جدول‌ شماره 3- برنامه‌ زماني شركت در مراحل مختلف گزينش ‌دانشگاه ‌علوم ‌پزشكي ارتش ج.ا.ا ، دانشكده پيراپزشكي ارتش ج.ا.ا ، بورسيه‌ رشته‌هاي دانشگاه علوم پزشكي ارتش در ساير دانشگاههاي علوم‌ پزشكي‌

رشته تحصيلي

روز و تاريخ مراجعه

رشته پرستاري دانشگاه علوم پزشكي اجا (خواهران)

شنبه

23/5/89

رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ارتش و بورسيه پزشكي ،دندانپزشكي وداروسازي اجا در ساير دانشگاهها

يكشنبه

24/5/89

رشته‌هاي پيراپزشكي (اتاق عمل، هوشبري ، علوم آزمايشگاهي و پروتز دندان)

دو‌شنبه

25/5/89

رشته‌هاي پيراپزشكي (مدارك پزشكي ،فوريت هاي پزشكي ، راديولوژي)

سه شنبه

26/5/89

رشته پرستاري دانشگاه علوم پزشكي اجا (برادران)

چهارشنبه

27/5/89

6- رشته ‌تحصيلي مهندسي عمران بورسيه ‌ارتش‌ جمهوري اسلامي ايران
بدليل عدم توافقنامه ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران با دانشگاه تهران تا اين تاريخ رشته مهندسي عمران بورسيه ارتش مورد (9)درگروه آزمايشي علوم رياضي وفني حذف شده است وداوطلبي از سوي اين سازمان بعنوان چندبرابر ظرفيت اعلام نمي گردد

7- معرفي ‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه امام حسين(ع) :
براساس درخواست دانشگاه امام حسين (ع) رشته هاي تحصيلي دانشگاه يادشده ازفايل رشته هاي خاص حذف شده است ،بنابراين داوطلبي از سوي اين سازمان بعنوان چندبرابر ظرفيت رشته هاي تحصيلي دانشگاه امام حسين (ع) اعلام نمي گردد .
8- معرفي ‌شدگان رشته‌ ‌تحصيلي پزشكي دانشگاه علوم ‌پزشكي بقيه ‌ا…«عج»:
داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏شدگان چند برابر ظرفيت رشته تحصيلي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا…«عج» در گروه آزمايشي علوم تجربي اعلام گرديده ، لازم است براي انجام مراحل مختلف گزينش با در دست داشتن مدارك لازم شامل چهار قطعه عكس 4×3 جديد تمام‌ رخ- اصل شناسنامه عكسدار به همراه يك سري روگرفت از تمام صفحات آن- كارت ملي و يك سري روگرفت آن- اصل و روگرفت آخرين مدرك تحصيلي با درج معدل- مدركي كه بيانگر وضعيت نظام وظيفه باشد- گواهي عضويت در بسيج و يا گواهي وابستگي به خانواده ايثارگران (خانواده شهداء، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و يا فرزند پاسدار)- گواهي فعاليت‏ها و كسب عناوين قرآني، علمي، ورزشي، هنري و … (در صورت وجود) به اداره گزينش وعضويابي سپاه مركزاستان محل سكونت مراجعه نمايند. زمان ثبت نام كليه داوطلبان روزهاي دوشنبه مورخ18/5/89، سه شنبه مورخ19/5/89وچهارشنبه مورخ20/5/1389ومكان آن دراداره گزينش وعضويابي سپاه مركزاستان محل سكونت انجام خواهدشدوهيچ داوطلبي خارج ازاستان محل سكونت ثبت نام نمي شودوآدرس مركزاستانها براي مراجعه داوطلبان براساس جدول شماره 4مي باشد و مدت ثبت نام غيرقابل تمديداست.

جدول شماره 4- آدرس مراكز شركت در مراحل مصاحبه دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا…(عج)

شماره تلفن

آدرس

نام استان

رديف

4783015-0411

تبريز- چهارراه ابوريحان – آخرمنظريه – جنب لشكر31 عاشورا

آذربايجان شرقي

1

2341458-0441

اروميه – فلكه 17شهريور- خ پرورش – روبروي هنرستان شهيد نادر عليزاده- جنب تربيت معلم

آذربايجان غربي

2

4459982-0451

اردبيل- بزرگراه شهدا- آخرخيابان سعدي – طبقه فوقاني درمانگاه امام سجاد (ع)

اردبيل

3

4516021-0311

اصفهان – خيابان كاوه – خيابان ابوريحان بيروني- جنب وادي شاهپسند- كوي 44 سپاه

اصفهان

4

3381642-0841

ايلام – ميدان 22بهمن – طبقه فوقاني موسسه مالي اعتباري مهر

ايلام

5

3532162-0771

بوشهر – خيابان شهيد مطهري- اول خيابان شهيد مدرس- درب دوم

بوشهر

6

2192292-0381

شهركرد- فلكه جهاد- سپاه حضرت قمربني هاشم(ع)- مركز گزينش

چهارمحال و بختياري

7

4433152-0561

بيرجند- نبش خيابان پاسداران 26

خراسان جنوبي

8

8/5016367-0511

مشهد – بلوار وكيل آباد 72 – جنب سپاه استان

خراسان رضوي

9

2243309-0584

بجنورد – فلكه بازرگاني – بعد از آتش نشاني – ساختمان شهيدآويني

خراسان شمالي

10

4449391-0611

اهواز- بلوار پاسداران – نبش خيابان زيبا

خوزستان

11

3260009-0241

زنجان- خيابان سعدي – ساختمان موسسه مالي اعتباري مهر – طبقه دوم

زنجان

12

3335454-0231

سمنان- ميدان شهيد مطهري- پشت شيريني سراي پاسارگاد- طبقه فوقاني ساختمان بسيج اساتيد

سمنان

13

2447235-0541

زاهدان- بلوار معلم- معلم2 – پشت موسسه مالي اعتباري مهر- ساختمان مسكن بسيجيان

سيستان و بلوچستان

14

83/8428085-0711

شيراز- بلوارپاسداران – خ طباطبائي- خ كميل

فارس

15

8322120-0281

قزوين– خيابان سعدي- بالاتر ازمنبع آب- خ شهيدفكوري- پادگان شهيدحسن پور

قزوين

16

6103431-0251

قم- ميدان امام(ره)- ساختمان سپاه

قم

17

2260091-0871

سنندج- خيابان حضرت امام(ره)- بالاتر از استانداري – روبروي منازل سازمان جهاد كشاورزي

كردستان

18

87الي84 -3117781-0341

كرمان – بلوارشهداي خانوك- بعد از گاراژ زرند- نبش كوچه 13

كرمان

19

8249760-0831

كرمانشاه- بلوارشهيد بهشتي- روبروي دانشكده علوم قرآني –كوچه پيش كسوتان ورزش

كرمانشاه

20

3339650-0741

ياسوج- ميدان جانبازان- خيابان گلستان 2 – روبروي خيابان – خيابان امامت 22

كهكيلويه و بوير احمد

21

2221814-0171

گرگان- فلكه شهرداري- پارك شهر- داخل كوچه بوعلي- روبروي مدرسه غير انتفاعي فارابي – ساختمان 45

گلستان

22

3223337-0131

رشت- خيابان نامجو- روبروي ورزشگاه شهيد عضدي – ساختمان بهداري طبقه 5

گيلان

23

2251673-0661

خرم آباد- ميدان تختي- نبش خيابان خيام- روبروي باشگاه فجر- جنب بيت امام جمعه خرم آباد

لرستان

24

2233265-0151

ساري- بلوار پاسداران –كوچه شهيد بهرامي – پشت دانشگاه امام حسين (ع)

مازندران

25

3669592-0861

اراك- شهرك شهيد مصطفي خميني- خيابان نويد – كوچه جنب تصفيه آب كوثر

مركزي

26

3343785-0761

بندر عباس – بلوار شهيد ناصر – جنب خبرگزاري جمهوري اسلامي

هرمزگان

27

2529325-0811

همدان- ميدان سپاه – موقعيت سيدالشهداء(ع)

همدان

28

7242777-0351

يزد- بلوار شهيد بهشتي- روبروي بنياد شهيد

يزد

29

20/82482321-021

تهران- ميدان ونك – خيابان ملاصدرا- خيابان شيخ بهائي جنوبي- دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا…(عج)

استان تهران و البرز

30

9- معرفي ‌شدگان رشته‌هاي ‌تحصيلي مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي سوره :
داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏شدگان چند برابر ظرفيت هر يك از رشته‌هاي تحصيلي مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي سوره اعلام گرديده ، لازم است براي انجام مراحل مختلف گزينش با در دست داشتن مدارك لازم شامل: يك قطعه عكس 4×3 جديد تمام ‌رخ، اصل شناسنامه عكسدار وكارت ملي به همراه يك سري روگرفت از تمام صفحات آن و پرينت كارنامه مرحله اول آزمون سراسري بر اساس جدول شماره 5 به آدرس تهران- خيابان آزادي- بين خوش و آذربايجان- نبش كوچه كامياران- شماره 2 طبقه همكف نگارخانه مراجعه نمايند.

جدول شماره5- برنامه زماني شركت در مراحل مصاحبه كليه رشته ها مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي سوره

روز

زمان مراجعه

جنس داوطلب

ساعت مراجعه

دوشنبه

18/5/89

خواهران

15-8

سه شنبه

19/5/89

برادران

15-8

چهار شنبه

20/5/89

متاخرين

15-8

10- معرفي ‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه امام صادق(ع) :
داوطلباني‌ كه ‌اسامي‌ آنان‌ به عنوان‌ معرفي ‌شدگان‌ چندبرابرظرفيت رشته هاي مختلف تحصيلي دانشگاه امام صادق(ع) اعلام‌ گرديده ، لازم است براي اطلاع از برنامه زمان ومكان مراجعه برادران و خواهران جهت آزمون شفاهي دانشگاه به برنامه زمانبندي مراحل مصاحبه در پايگاه اينترنتي دانشگاه به نشاني ‌www.isu.ac.ir مراجعه نمايند.
11- معرفي‌ شدگان‌ رشته‌ تحصيلي علوم قضايي ‌‌ دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري (دادگستري)- تهران
داوطلباني‌ كه ‌اسامي‌ آنان‌ به عنوان‌ معرفي ‌شدگان‌ رشته‌‌ تحصيلي علوم قضايي ‌‌دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري (دادگستري) تهران اعلام‌ گرديده ، لازم‌ است‌ جهت تحويل مدارك و اخذ كارت ورود به جلسه مصاحبه ، به شرح جدول زير به آدرس تهران- خيابان انقلاب اسلامي-چهارراه كالج- خيابان خارك- دانشكده علوم قضايي- طبقه سوم هسته گزينش مراجعه نمايند.
تلفن هاي تماس 3-66707021 (كد 021) مي‌باشد.
مدارك مورد نياز براي ثبت نام: 1- شش قطعه‌ عكس‌ 4×3 پرسنلي پشت‌ نويسي شده 2- اصل شناسنامه و روگرفت از تمامي‌ صفحات‌ (هر صفحه در يك كاغذ A4 باشد) 3- اصل و روگرفت كارت ملي (در يك كاغذ A4 باشد) 4- اصل و روگرفت گواهي ديپلم و پيش‌‌دانشگاهي كه در آن معدل قيد شده باشد (كارنامه فارغ التحصيلي پيش دانشگاهي). 5- پرينتي از كارنامه آزمون سراسري 6- داوطلبان ايثارگر، آزاده و بسيجي و بستگان درجه اول آنان در هنگام مراجعه بايد معرفي نامه از بنياد شهيد و امور ايثارگران ويا نيروي مقاومت بسيج را به همراه داشته باشند.

جدول ‌شماره 6- برنامه زمان‌بندي مراجعه داوطلبان دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري(دادگستري)- دوره‌ روزانه

روز و تاريخ مراجعه

ترتيب حروف الفبا

ساعت مراجعه

چهارشنبه

20/5/89

الف تا ش

9صبح

پنجشنبه

21/5/89

ص تا ي

9صبح

نكات مهم : 1-برنامه زماني و شيوه انجام مراحل و نوع مصاحبه‌ها در روز ثبت نام به داوطلبان اعلام مي‌گردد. 2-حضور داوطلب در روز ثبت ‌نام الزامي است.3-حداقل معدل ديپلم وپيش دانشگاهي 14مي باشد وشرط سن24سال اعمال مي گردد،لذا مقتضي است داوطلباني كه شرايط مذكوررا ندارند براي ثبت نام مراجعه ننمايند وبه هيچ وجه از آنان ثبت نام بعمل نخواهد آمد.4 -داوطلبان به ساير شرايط و ضوابط اختصاصي دانشكده علوم قضائي مندرج در دفترچه شماره (1) آزمون سراسري سال 1389 دقت فرمايند.
12- معرفي ‌شدگان رشته‌هاي ‌تحصيلي دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه:
داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏شدگان چند برابر ظرفيت هر يك از رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم اعلام گرديده ، لازم است براي انجام مراحل مختلف گزينش با در دست داشتن مدارك لازم شامل: يك قطعه عكس 4×3 جديد تمام ‌رخ، اصل شناسنامه عكسدار و اصل كارت ملي به همراه يك سري روگرفت از آنان و پرينت كارنامه مرحله اول آزمون سراسري از تاريخ 18/5/89 تا 20/5/89 بر اساس جدول هاي ذيل به دانشكده هاي تعيين شده مراجعه نمايند و براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت دانشگاه مراجعه نمايند.
ضمناً داوطلباني كه هنوز كاربرگ ثبت نام دانشگاه را تكميل ننموده اند مي توانند با مراجعه به سايت دانشگاه به نشاني www.Quran.ac.ir كاربرگ مذكور را تكميل و از طريق اينترنت ارسال نمايند.

جدول شماره7- برنامه زماني شركت در مراحل مصاحبه كليه رشته ها دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه

روز

زمان مراجعه

ترتيب حروف الفبا

ساعت مراجعه

دوشنبه

18/5/89

الف تا ش

17-8

سه شنبه

19/5/89

ص تا ي

17-8

چهار شنبه

20/5/89

متاخرين

15-8

جدول شماره 8- آدرس ومكان مراجعه خواهران و برادران براساس استان محل اقامت داوطلبان براي شركت در مراحل مصاحبه دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه

رديف

استان محل سكونت داوطلبان

آدرس و تلفن دانشكده محل مصاحبه

1

مازندران-گلستان-گيلان

آمل-خيابان طالب آملي-كوچه درياي 13-دانشكده علوم قرآني آمل- تلفن: 226001-0121

2

تهران-زنجان-قزوين-سمنان

تهران-خيابان حافظ-خيابان سرهنگ سخايي-دانشكده علوم و فنون قرآن تلفن: 7-66719756-021

3

سيستان و بلوچستان-كرمان-هرمزگان

زاهدان-خيابان دانشگاه-جنب دانشگاه پيام نور دانشكده علوم قرآني زاهدان تلفن: 6-3424765-0541

4

فارس-بوشهر-كهكيلويه و بويراحمد
– چهارمحال و بختياري-خوزستان

شيراز-بلوارشهيد مطهري(زرگري)جنب مجتمع تجاري سينا-دانشكده مطالعات تطبيقي قرآن تلفن : 21-6672720-0711

5

قم-اصفهان-مركزي-يزد

قم-بلوار 15 خرداد-نبش نوبهار دانشكده تفسير و معارف قرآن-تلفن : 2-7780150-0251

6

كرمانشاه-كردستان-لرستان-ايلام-همدان

كرمانشاه-بلوار شهيد بهشتي-روبروي استاديوم آزادي- دانشكده علوم قرآني كرمانشاه تلفن: 8362896-0831

7

اردبيل-آذربايجان شرقي-آذربايجان غربي

مراغه –كمربندي شرقي روبروي دبيرستان خواجه نصير دانشكده علوم قرآني مراغه تلفن : 2237300-0421

8

خراسان رضوي- جنوبي- شمالي

مشهد-خيابان سناباد-نبش تربيت شمالي –دانشكده تربيت مدرس مشهد تلفن: 8411730 -8449600-0511

___________________________________________________________________________________

اطلاعيه:درباره ‌فهرست ‌اسامي معرفي‌شدگان‌ چند برابر ظرفيت‌ كنكوراطلاعيه:درباره ‌فهرست ‌اسامي معرفي‌شدگان‌ چند برابر ظرفيت‌ كنكوراطلاعيه:درباره ‌فهرست ‌اسامي معرفي‌شدگان‌ چند برابر ظرفيت‌ كنكور

عضويت در توپ ترينها به مدت محدود رايگان ميباشد{بخش دانلود و مقالات براي اعضا در دسترس خواهد بود}

اطلاعيه:درباره ‌فهرست ‌اسامي معرفي‌شدگان‌ چند برابر ظرفيت‌ كنكور

اطلاعيه:درباره ‌فهرست ‌اسامي معرفي‌شدگان‌ چند برابر ظرفيت‌ كنكور

** آي دي ياهو ما را ادد كنيد —> id : maximcloob

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *